top of page

Adatvédelmi szabályzat és sütik

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

- a hírlevél feliratkozással kapcsolatos személyes adatok kezeléséről - 

A Conscious Luxury Kft. (a „ Vállalat ” vagy „ Adatkezelő ”) a perpetuaeuropa.com weboldalt felkereső személyek személyes adatait kezeli az oldalak funkcióinak és szolgáltatásainak biztosításával kapcsolatban, ill. a Társaság marketing tevékenységével a Perpetua Europa Weboldalakon.

Ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak (az „Adatvédelmi nyilatkozatnak”) az a célja, hogy Ön, mint az adatkezelés alanya, tájékozódjon az Ön személyes adatainak kezeléséről és az adatvédelmi jogairól. Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR ), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (" adatvédelmi törvény ") szerinti adatkezelési tevékenységek .

 

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő adatai 

A személyes adatok kezelője a Conscious Luxury Kft., melynek székhelye: 1097 Budapest, Magyarország, Vágóhíd utca 3. C. ép. 2. Em, és a Fővárosi Cégbíróság 01-09-396727 iktatószáma.

Az érintettek megkereséseinek és kéréseinek kezelésére és megválaszolására kijelölt kapcsolattartó e-mail címe: hello@perpetuaeuropa.com 

Adatkezelési jogai gyakorlása érdekében közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat a fenti e-mail címen. 

 

2. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja 

Elérhetőségek (e-mail cím), hogy hírlevelet küldhessenek az előfizetőknek;
Név, nem az előfizetők megszólításához;
Születés hónapja és napja születésnapi jókívánságok küldéséhez;
Ország, város, érdeklődési kör ("ékszer" vagy "eljegyzési gyűrű") és nem az előfizetők szegmentálásához és csak a releváns információk küldéséhez. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatok kezelése az Ön önkéntes, tájékozott nyilatkozatának megfelelően történik, amely tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A beleegyezés önkéntes, és Önnek jogában áll azt bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulással történt korábbi adatkezelés jogszerűségét. Önnek jogában áll tiltakozni az adatok közvetlen üzleti célú feldolgozása ellen. 

 

4. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő a weboldal működtetése és a hírlevél adatbázis kezelése céljából személyes adatokat továbbít az Adatfeldolgozónak (Conscious Luxury Kft., hello@perpetuaeuropa.com ).

 

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig. 

 

6. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről és az adatokhoz hozzáférést kérhet, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését – bizonyos adatkezelési típusok kivételével – adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát a az adatfelvétel időpontjában megjelölt módon vagy az adatkezelő fenti elérhetőségein.


A tájékoztatást kérésre haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül elektronikus formában kell megadni. A jogainak érvényesítésére irányuló kéréseit az Adatkezelő térítésmentesen teljesíti.


Információhoz való jog:
Az Adatkezelő megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintetteket a GDPR 13. és 14. cikkében, valamint a 15-22. cikkében említett személyes adatok kezelésével kapcsolatban minden információval ellátja, és a 34. cikkben említett összes tájékoztatást tömören megadja, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és érthetően, de pontosan is. 

Hozzáférési jog:
Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz (másolatot kapni), valamint visszajelzést kapni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Személyes adatok kezelése esetén Önnek joga van hozzáférni a személyes adatokhoz és a listán szereplő alábbi információkhoz.

• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel vagy akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a (az Európai Unión kívüli) harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• az adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához, valamint tiltakozáshoz való jog;
• panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
• információ az adatforrásokról; az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást, valamint az érintett logikáról és az ilyen adatkezelés jelentőségéről, valamint az érintettre nézve várható következményeiről szóló érdemi információ. 

Helyesbítéshez való jog:
A jogszabályoknak megfelelően kérheti az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint a hiányos adatok kiegészítését.

Törlési jog:

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi okok bármelyike miatt:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos indoka;

• személyes adatok jogellenes kezelése megállapítható;
• a személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében
• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban személyes adatokat gyűjtöttek. 

Nem kezdeményezhető az adatok törlése, ha az adatkezelés az alábbi célokból szükséges:
• a véleménynyilvánítás és az információszabadság gyakorlása;
• az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog által adatkezelést előíró jogi kötelezettség teljesítése, vagy közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása során végzett feladat ellátása érdekében;
• közegészségügy területén, vagy közérdekű archiválási, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célból
jogi követelés megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Kérésre az adatkezelés a GDPR 18. cikkében meghatározott feltételekkel korlátozható:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri felhasználásuk korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri azokat;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás mindaddig érvényes, amíg megállapítást nyer, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelést korlátozták, az ilyen személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezelhetők, ill. az Unió vagy egy tagállam fontos közérdeke miatt. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt az Adatkezelő tájékoztatja. 

Az adathordozhatósághoz való jog:
Jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő az érintett ilyen kérelmét MS Word vagy Excel formátumban teljesítheti. Az adathordozhatósághoz való jog feltétele, hogy az adatkezelés automatizált, és hozzájáruláson vagy szerződésen alapul. 

Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön bármikor tiltakozhat a rájuk vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a direkt marketinghez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. Önnek jogában áll tiltakozni, ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekén alapul, de ebben az esetben a kérelem mérlegelése megfontolásra kerül, attól függően, hogy a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján melyik fél jogai élveznek elsőbbséget._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

Elállási jog:
Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. 

Eljárási szabályok: 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján tett intézkedéséről. Amennyiben szükséges, a pályázat összetettségére és a kérelmek számára tekintettel ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a késedelem okainak megjelölésével. 

Ha a kérelmet elektronikusan nyújtotta be, a tájékoztatás elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Ha az Adatkezelő az érintett kérelmére nem intézkedik, haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a késedelem okáról, valamint az érintett felügyeleti hatósághoz benyújtott panaszáról. . 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy kezelésének korlátozásáról, akivel személyes adatot közölt, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére az Adatkezelő ezen címzetteket tájékoztatja. 

Ha úgy véli, hogy jogait megsértették, panasszal élhet az Adatkezelőnél (az 1. pont szerinti elérhetőségeken), ahol kérelmét, panaszát bizalmasan kezeljük, és ezáltal Önt hátrány nem éri. Ezenkívül Önnek joga van közvetlenül az illetékes hatósághoz panaszt tenni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 603. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu 

Screen Shot 2022-06-04 at 14.42.33.png
Screen Shot 2022-06-04 at 14.44.39.png
Screen Shot 2022-06-04 at 14.48.24.png
Screen Shot 2022-06-04 at 14.50.08.png
Screen Shot 2022-06-04 at 14.53.34.png
Screen Shot 2022-06-04 at 14.55.37.png
Screen Shot 2022-06-04 at 14.57.58.png
Screen Shot 2022-06-04 at 15.01.10.png
Screen Shot 2022-06-04 at 15.03.09.png
Screen Shot 2022-06-04 at 15.07.54.png
Screen Shot 2022-06-04 at 15.10.27.png
Screen Shot 2022-06-04 at 14.34.22.png
bottom of page