top of page

Visszaküldési és visszatérítési Szabályzat

 

A Megrendelő a PERPETUA Europe-tól megrendelt termék vonatkozásában a szerződéstől való feltétel nélküli elállási jogát a 45/2014. A Megrendelő a termék átvételétől számított tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, kivéve az alábbi eseteket, a rendelésre készült darabokat :

a) szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy az elállási jogát azután elveszíti, a szolgáltatást teljes mértékben elvégezték;

b) olyan termék értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára ki van téve a pénzügyi piac azon ingadozásainak, amelyek az eladó befolyásán kívül esnek;

c) olyan termék esetében, amely nem előregyártott termék, amelyet a fogyasztó utasítására vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó megrendelésére készítettek.

Expressz kézbesítésű tételek esetén: Elállási jogát az eredeti megrendelés kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül érvényesítheti. Ezt a jogot az Ügyfélszolgálati Csoportnak (hello@perpetuaeuropa.com) küldött kifejezett nyilatkozatban kell bejelentenie a fenti tizennégy (14) napos határidőn belül. Visszaküldési szabályzatunkról itt olvashat bővebben. A terméket késedelem nélkül, de a kézhezvételtől számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldenie részünkre. Ha rendelése nem vonatkozik ingyenes visszaküldési címkére, akkor feltétlenül őrizze meg a fuvarlevelet vagy a csomag feladásáról szóló egyéb igazolást. A fenti határidőket betartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatát vagy a küldeményt a tizennégy (14) nap lejárta előtt elküldi. Amint a PERPETUA Europa megkapja a visszaküldött terméket, minőség-ellenőrzési eljárásra kerül sor annak megállapítására, hogy a visszaküldött áru ugyanolyan állapotban van-e, mint eredetileg.

 

Hacsak rendelése nem jogosult ingyenes visszaküldésre, a visszaküldés szállítási költségei Önt terhelik. A szállítási költség nem téríthető vissza, kivéve, ha a termék hibás. Javasoljuk, hogy szerezzen be postai igazolást, és vegyen igénybe nyomon követhető szállítási szolgáltatást, vagy vásároljon szállítási biztosítást. Az EU-n kívülről normál postai úton küldött visszaküldést nem fogadunk el.

 

A visszaküldött termékért kifizetett árat visszatérítjük, amint az megérkezett hozzánk. Nem térítjük vissza az Ön által választott szállítási díjat, amely nem felel meg a szokásos szállítási módunknak.

 

A visszatérítés az eredeti fizetési móddal megegyező módon történik. Írásos értesítést kap e-mailben, hogy megkaptuk a visszaküldött terméket. A tizennégy (14) napos határidőn túl visszaküldött tételek nem jogosultak visszatérítésre, és visszaküldik a feladónak.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem jogosult az elállási jog gyakorlására abban az esetben, ha a terméket kifejezetten saját utasítására, vagy kifejezett kérésére készítették el, vagy ha az árut egyértelműen személyre szabták.

 

Az elállási jogot nem gyakorolhatja nem fogyasztói jogalany, azaz vállalkozás, vagyis olyan jogalany, amely hivatása, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

Amennyiben az Ügyfél élni kíván elállási jogával, elállási szándékát kifejező egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (e-mailben) a PERPETUA Europa részére a megadott elérhetőségeken. A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha elállási nyilatkozatát a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a PERPETUA Europa részére.

A PERPETUA Europa figyelembe veszi az írásbeli elállásról szóló e-mailes értesítés dátumát, ha azt a megadott határidőn belül elküldi a PERPETUA Europának. Postai úton történő értesítés esetén a PERPETUA Europa a postára adás időpontját, e-mailes értesítés esetén az e-mail elküldésének dátumát veszi figyelembe a határidő számításánál. A Megrendelő a levelet ajánlott levélben postára adja, hogy a feladás dátumát hitelt érdemlően igazolja.

Az elállási nyilatkozat tartalma: 

 

Tárgy: Elállási nyilatkozat

Kedves PERPETUA Europa!

 

Alulírott kijelentem, hogy a következő termék(ek) vásárlására vonatkozó alábbi szerződés tekintetében élek elállási/felmondási jogommal.

 

A szerződés/megrendelés megkötésének dátuma:

A termék átvételének dátuma:

A vásárló(k) neve(i):

Ügyfél(ek) címe:

 

 

A vásárló aláírása (csak papíralapú nyilatkozat esetén):

 

 

Dátum:

 

Elállás esetén a Megrendelő köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a PERPETUA Europa által megjelölt címre. A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a Vásárló a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi (postázza vagy a Vásárló által megrendelt futárszolgálatnak átadja) a terméket.

A termék PERPETUA Europa címére történő visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot a PERPETUA Europa nem tudja átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállással összefüggésben a Vásárlót egyéb költség nem terheli.

Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, a PERPETUA Europa haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által fizetett valamennyi ellenértéket, beleértve a szállítási (szállítási) költségeket is, kivéve az esetleges többletköltségeket. költségek, amelyek azért merültek fel, mert a Megrendelő a PERPETUA Europa által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A PERPETUA Europa jogosult visszatartani a visszatérítést az áru visszaküldéséig.

A visszatérítéshez a PERPETUA Europa ugyanazt a fizetési módot alkalmazza, mint az eredeti tranzakciónál, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód alkalmazásához kifejezetten hozzájárul; a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli ennek a visszatérítési módnak az alkalmazása miatt.

 

A Megrendelőt terheli a felelősség a termék értékvesztéséért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használaton túli használatból ered.

Ha a terméket sérülten, használtan küldik vissza, vagy a terméket úgy módosították, hogy az nem állítható vissza gyári állapotába, elállási joggal nem élhetünk.

 

bottom of page