top of page

PERPETUA garancia

 

Termékeink gondosan válogatott drágakövek felhasználásával, valamint a legkorszerűbb kézimunkával készülnek. Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy egy bizonyos ponton problémák merülhetnek fel, ezért termékeink mögé állunk, és az alábbi garanciával az Ön nyugalmát a szívünkbe helyezzük:

Élethosszig tartó garancia a Moissanite és Laboratóriumi Gyémánt kövekre.

Ez magában foglalja: A kő optikai tulajdonságait, beleértve a ragyogást, a tüzet és a színt, valamint a drágakő fizikai épségét normál használat mellett.

A szállítás dátumától számított két év garancia minden foglalatra anyag- és gyártási hibákra.

Ez magában foglalja a PERPETUA foglalatok gyártási hibáit, például polírozást, kikészítést és drágakő-szerelést.

A PERPETUA átvállalja bármely alkatrész javításának és/vagy cseréjének költségét anyag- vagy gyártási hibák miatt.

Azokban az esetekben, amikor az alkatrész cseréje szükséges, a PERPETUA vállalja, hogy az eredetivel egyenértékű vagy nagyobb értékű darabra cseréli.

A PERPETUA kötelezettséget vállal arra, hogy a szavatossági igényt legfeljebb harminc (30) naptári napon belül rendezi a szóban forgó hiba értékelésétől számítva, kivéve, ha erről a vásárlót másként értesíti.

A PERPETUA fenntartja a jogot, hogy értékelje bármely alkatrészt, amelyre garanciális igény vonatkozik, annak érvényességének felmérése érdekében. Ezt az értékelést legfeljebb öt (5) munkanapon belül kell elvégezni a darab garanciális átvételét követően.

A vevő viseli a garanciális javítási és/vagy cserefolyamatból esetlegesen felmerülő szállítási költségeket.

Az alkatrész helytelen használatából vagy elhanyagolásából eredő károk nem tartoznak a jelen garancia hatálya alá.

A PERPETUA darabon harmadik fél által végzett minden munka automatikusan érvényteleníti a jelen garancia hatályát.

 

A finom ékszerek finomak! Ez a garancia nem vonatkozik a kopásnyomokra, karcolásokra, horpadásokra és az alkatrészen a rendszeres használatból adódó egyéb normál károsodására.

A garancia nem érvényes a darab ellopása vagy elvesztése esetén.

 

A garanciával kapcsolatos további részletekért olvassa el alább.

 

Hallgatólagos garancia

Hibás szállítás esetén a vásárló szavatossági igényt érvényesíthet a PERPETUA Europa-val szemben.

A vevő köteles a hibát a PERPETUA Europa felé azonnal jelezni, amint azt felfedezik.

A vásárlóval kötött szerződés alapján új termék vásárlása esetén a kiegészítő jótállási igény a szerződés teljesítésének napjától számított két éves elévülési időn túl nem gyakorolható.

A Vevő – választása szerint – garanciális jogai gyakorlása során kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ez lehetetlen vagy olyan többletköltséggel járna a PERPETUA Europa számára, amely nem áll arányban bármely egyéb jótállási igény teljesítésének költségeivel. A vásárló áttérhet egyik jótállási jogáról a másikra, de az átállás költségét viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy erre a PERPETUA Europa indokolt.

 

Termék-garancia

 

A termék hibája esetén a vásárló választása szerint élhet kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényével. Hibás a termék, ha nem felel meg a minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik az eladó által leírt tulajdonságokkal.

 

A Perpetua életre szóló garanciát vállal a Vállalat által kínált összes drágakőre. A vásárlónak azonban a termék átvételétől számított két év áll rendelkezésére, hogy érvényesítse a jótállási igényt. Ezen időszak letelte után a beállítási jótállási igény megszűnik. Termékszavatossági igény érvényesítésekor a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás.

 

Termékszavatossági igény csak az ingó dolog eladójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető. A gyártó (forgalmazó) csak akkor mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy:

a) a terméket nem üzleti tevékenysége során gyártották vagy hozták forgalomba, vagy

b) a hiba a tudomány és a technológia állása szerint a termék forgalomba hozatalakor nem volt észlelhető; vagy

c) a termék hibája jogszabályi vagy szabályozási követelmény alkalmazásából ered.

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Ugyanaz a hiba nem jogosít fel mind kellékszavatossági, sem termékszavatossági igényt. Sikeres termékszavatossági igény esetén azonban a kicserélt termékért, illetve a kijavított alkatrészért az eladó felelősségre vonható.

(d) Ha az igény a darab rendszeres elhasználódására vonatkozik, például karcolásra, horpadásra, elszíneződésre, lemeztelenítésre (fehérarany darabok esetén) és egyéb kopás okozta behatásokra.

 

Jótállási garancia

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében a Magyarországon fogyasztói szerződéssel értékesített ékszerek:

10 000 Ft, de legfeljebb 100 000 Ft eladási ár esetén 1 év,

100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

250.000 Ft eladási ár felett a termékre 3 év garancia vonatkozik.

A jótállás kezdő időpontja a termék vevőhöz történő átadásának napja. Amennyiben a vásárló a termék átvételétől számított 6 hónap elteltével kezdi meg a termék használatát, a jótállási idő a termék átvételének napjával kezdődik. A PERPETUA Europa a termékre a jótállás kezdő dátumával kiegészített elektronikus jótállási jegyet bocsát rendelkezésre, amelyet legkésőbb a termék átvételét követő napon köteles elektronikusan kézbesíteni.

A vásárlót nem illeti meg a szavatossági jog, ha a hiba oka a termék vásárlóhoz történő átadását követően keletkezett (nem rendeltetésszerű használat, a használati utasítás be nem tartása, szakszerűtlen tárolás, szakszerűtlen kezelés, sérülés, elvesztés, kopás, ill. szakadás, karcolás stb.).

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodás esetén a vásárló által támasztott igények megegyeznek a beleértett jótállás keretében támasztott igényekkel.

A PERPETUA Europa vállalja, hogy a kijavítást vagy a kicserélést a termék visszaküldésétől számított 15 napon belül elvégzi, de ha a kijavítás vagy kicserélés 15 napnál tovább tart, a Perpetua Europa köteles haladéktalanul tájékoztatni a vásárlót a kijavítás vagy kicserélés várható időpontjáról.   Ez az információ elektronikus úton is megadható, feltéve, hogy az ügyfél ehhez előzetesen hozzájárult.

Ha a szavatossági idő alatt a PERPETUA Europa úgy ítéli meg, hogy a termék az első javítás során nem javítható, a PERPETUA Europa 8 napon belül kicseréli a terméket, hacsak a vásárló másként nem állapodott meg. Ha a termék nem cserélhető, a PERPETUA Europa nyolc napon belül visszatéríti a vételárat a vásárlónak.

Ha a jótállási idő alatt a termék a javítást követően háromszor meghibásodik, ha a vásárló másként nem állapodott meg, és a vásárló nem kér arányos árleszállítást és nem kívánja a terméket a PERPETUA Europa költségére megjavítani vagy kicseréltetni, A PERPETUA Europa-nak nyolc napon belül ki kell cserélnie a terméket.

Ha a terméket nem javították meg attól a naptól számított 30 napon belül, amikor a PERPETUA Europat a javítási kérelemről értesítették, a PERPETUA Europa a 30 napos időszak lejártát követő nyolc napon belül kicseréli a terméket, hacsak a fogyasztó másként nem rendelkezik. . Amennyiben a termék cseréje nem lehetséges, a PERPETUA Europa köteles a harminc napos javítási határidő lejártát követő nyolc napon belül a vételárat a vásárlónak visszatéríteni.

A vásárló választása szerint a javítási kérelmét közvetlenül a PERPETUA Europa-hoz nyújthatja be annak központi irodájában, bármelyik fiókjában vagy leányvállalatánál, vagy a PERPETUA Europa által a jótállási jegyen feltüntetett szervizben.

 

Nem számít bele a jótállási időbe az az idő, amely alatt a vásárló nem tudja rendeltetésszerűen használni a terméket. A termék vagy a termék egy részének cseréje (javítása) esetén a jótállási idő újra kezdődik a kicserélt (javított) termékre (termékrészre), valamint a kijavításból eredő hibára. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a PERPETUA Europa-t terhelik.

Ugyanazon hiba miatt szavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyidejűleg és párhuzamosan nem érvényesíthető.

A garanciális feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokban tájékozódhat.

bottom of page